Algemene voorwaarden

25 May 2018

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Starred B.V. ter zake van haar Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Starred B.V. en Klant. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Starred B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door Starred B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1. Definities

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletter geschreven termen hebben de hier navolgende betekenis.

 1. 1 Administrator(s): de Eindgebruiker(s) die volgens zijn of haar Account als Administrator is aangemerkt en die onder verantwoordelijkheid van Klant beheerskeuzes kan maken.
 2. Account: de online omgeving, welke aan Klant beschikbaar wordt gesteld, waarmee Klant (bepaalde aspecten van) de Dienst kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de door Klant opgeslagen gegevens zelf.
 3. Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden, inclusief Bijlagen.
 4. API: de application programming interfaces ontwikkeld door Starred die Klant de mogelijkheid bieden bepaalde informatie van de Dienst automatisch op te vragen, te ontvangen, toe te voegen, te wijzigen, te verwijderen en technische processen op te starten.
 5. Bijlage: iedere bijlage die onderdeel is van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.
 6. Dienst(en): de dienst(en) die Starred ten behoeve van Klant zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:
  6.a- Het leveren van software-as-a-service;
  6.b- andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van Starred.
 7. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon, werkzaam binnen de organisatie van Klant (waaronder – maar niet uitsluitend – de persoon in dienst van of extern ingehuurd door Klant), die toegang heeft verkregen tot de Dienst en gebruik maakt van de functionaliteiten van de Dienst onder verantwoordelijkheid van Klant.
 8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten en hiermee verwante rechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en rechten op knowhow.
 9. Klant: een natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitvoering van beroep of bedrijf die de Overeenkomst aangaat en gebruik maakt van de Dienst.
 10. Licentie: het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht dat door Starred is toegekend aan Klant ten behoeve van het gebruik van de Dienst.
 11. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen Starred en de Klant waarbij Starred de Klant in staat stelt gebruik te maken van de Dienst.
 12. Partij(en): iedere partij bij de Overeenkomst, dan wel beide partijen gezamenlijk.
 13. Starred: Starred B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 55735452.
 14. Website: de website van Starred.

2. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst met Klant komt tot stand door schriftelijke aanvaarding of door online registratie via de Website. Akkoord met de offerte en deze Algemene Voorwaarden kan schriftelijk en elektronisch plaatsvinden.
 2.  Offertes van Starred zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
 3. De omvang van de Overeenkomst en de Dienst kan worden gewijzigd in het Account van de Administrator. De logbestanden in bezit van Starred voortkomende uit het Account van de Administrator zijn daarbij leidend en gelden als dwingend bewijs.
 4. Zo spoedig mogelijk na het tekenen van, of de afgesproken startdatum in, de Overeenkomst, zal Starred beginnen met het leveren van de Dienst.
 5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag van de Overeenkomst door Klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Starred het recht de Overeenkomst hierop aan te passen, waaronder – maar niet uitsluitend – het aanpassen van de prijzen en de pakketsamenstellingen. Starred zal voorafgaand aan het aanpassen van de Overeenkomst met Klant in overleg treden.

3. Gebruik van de dienst

 1. De Dienst stelt Klant in staat om eenvoudig en overzichtelijk feedback te verzamelen, te analyseren en statistieken te genereren. Klant bepaalt zelf hoe hij de Dienst inzet en voor welke specifieke doelen.
 2. De Dienst is door Klant volledig op eigen verantwoordelijkheid en zonder hulp van Starred te gebruiken en te configureren. Indien bij het configureren assistentie nodig is van Starred kan Klant contact opnemen met Starred voor ondersteuning conform artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.
 3. Om de Dienst te gebruiken dient Klant een Account aan te maken. Nadat de registratie is afgerond, kan Klant direct op het Account inloggen en de Dienst gebruiken. Klant is gehouden alle informatie met betrekking tot het Account naar waarheid in te vullen. Starred behoudt zich het recht voor de geldigheid van de ingevoerde informatie te controleren, maar is hier niet toe verplicht.
 4. Klant dient de toegang tot het Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. Klant is zich ervan bewust dat onbevoegden, die in het bezit zijn gekomen van zijn inloggegevens, schade kunnen veroorzaken. In het bijzonder zal Klant daarom het wachtwoord strikt geheim te houden. Starred mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account na aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Klant gebeurt. Klant is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Klant bij Starred heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent. In dat geval heeft Starred een zorgplicht om de problemen te verhelpen binnen een redelijke termijn, bijvoorbeeld door het Account te blokkeren en/of de inloggegevens te wijzigen.
 5. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dient Klant Starred onverwijld op de hoogte te stellen en dient Klant de (inlog)gegevens te wijzigen.
 6. Klant kan Administrator(s) aanwijzen die onder verantwoordelijkheid van Klant beheerskeuzes kunnen maken ten aanzien van de accounts van Eindgebruiker(s). Administrator(s) hebben het recht om de gebruiksmogelijkheden van Eindgebruiker(s) te beperken en/of uit te breiden.
 7. Klant kan op verzoek gebruik maken van de API. Starred geeft geen enkele garantie ten aanzien van de juiste werking en beschikbaarheid van de API, de juiste werking en beschikbaarheid is (mede) afhankelijk van de (web-)systemen van Klant.

4. Gebruiksvoorwaarden

 1. Het is Klant verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt, maar is niet beperkt tot, het via de Dienst opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 2. Het is Klant alleen toegestaan de Dienst voor eigen gebruik in te zetten. Het is daarnaast toegestaan om toegang te geven tot het Account aan derden, echter enkel indien dit gebeurt voor het vragen en verkrijgen van feedback in het belang van de Klant en met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden. In afwijking van het hiervoor bepaalde is het Klant toegestaan de Dienst beschikbaar te stellen aan Eindgebruikers en Administrators ten behoeve van het gebruik van de Dienst onder verantwoordelijkheid van Klant.
 3. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:
  3.a – de Dienst zodanig te gebruiken dat een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden wordt veroorzaakt, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
  3.b – offer, via the Services, materials that are unmistakably libellous, defamatory, offensive, racist, discriminating or inflammatory;
  3.c – disseminate information that is pornographic or erotic (even if it is legal in itself);
  3.d – middels de Diensten materialen aan te bieden die onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch,
  3.e – informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
  3.f – informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
  3.g – spam en/of enig andere vorm van (ongevraagde) communicatie te versturen middels de Dienst;
  3.h – de Dienst door te verkopen of op andere wijze zelf als leverancier van de Dienst op te treden;
  3.i – kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware te verspreiden.
 4. Klant is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die vanuit de Accounts van Eindgebruikers plaatsvinden. Klant zal minimaal dezelfde voorwaarden, als opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, opleggen aan de Administrators en/of Eindgebruikers ten aanzien van het gebruik van de Dienst.
 5. Indien Starred constateert dat Klant bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Klant waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Starred ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Starred zonder waarschuwing ingrijpen.
 6. Indien naar het oordeel van Starred hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Starred of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Starred gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 7. Starred is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Starred gerechtigd om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 8. Starred kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Klant verhalen. Klant vrijwaart Starred van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

5. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Starred spant zich in om de Dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Starred onderhoudt de Dienst actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Starred dit geplande onderhoud uitvoeren als het gebruik van de Dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten dat door Starred nodig geacht wordt, kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd. Starred zal wegens bedoelde buitengebruikstelling nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade geleden door de Klant.
 3. Starred mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Klant welkom, maar uiteindelijk beslist Starred zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

6. Prijzen

 1. De vergoeding van de door Starred te leveren Dienst staat beschreven op de Website, in de aanbieding en/of de offerte.
 2. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Starred genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 3. Alle prijzen op de Website, brochures en ander materiaal van Starred zijn onder voorbehoud van kennelijke type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van kennelijke type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 4. Starred behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden, bekendgemaakt op de Website, in een nieuwsbrief en/of een persoonlijke e-mail van Starred. De Klant, die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.
 5. Indien de pakketspecificaties van de Dienst door de Klant worden overschreden, zal Starred de Klant daarvan in kennis stellen. Starred is in dat geval gerechtigd de Klant in een hoger pakket en bijbehorend tariefmodel te plaatsen. Deze verhoging zal gelden voor de resterende duur van de Overeenkomst.

7. Betalingsvoorwaarden

 1. Starred zal de door Klant eenmalig verschuldigde bedragen vooraf aan Klant factureren. De periodiek verschuldigde bedragen zullen voorafgaand aan die betreffende periode aan Klant worden gefactureerd.
 2. De Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door Starred.
 3. De betalingstermijn van een factuur is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien Klant na deze termijn niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 5. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag inclusief wettelijke handelsrente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 6. In het geval Klant in verzuim is, is Starred gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst en/of door bepaalde functionaliteiten binnen de Dienst uit te schakelen.

8. Intellectueel eigendom

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle krachtens de Overeenkomst ter beschikking gestelde software van de Dienst, waaronder de Website, berusten uitsluitend bij Starred of diens licentiegevers. Klant verkrijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een Licentie, en voorts enkel de bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk aan de Klant worden toegekend.
 2. Starred heeft het recht de Licentie als bedoeld in het vorige lid niet te verstrekken of in te trekken indien Klant niet heeft voldaan aan haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst.
 3. Alle informatie die door of namens Klant wordt ingevoerd in de Dienst blijft eigendom van Klant. Starred krijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst een gebruiksrecht op deze informatie om de Overeenkomst uit te voeren en het gebruik van de Dienst mogelijk te maken. Starred zal zich onthouden van specifieke analyses en/of inzage per Klant, tenzij Klant daar specifiek om vraagt. Klant kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de Overeenkomst te beëindigen.
 4. Starred is gerechtigd de door of namens Klant ingevoerde informatie te anonimiseren en te analyseren voor statistische doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, industrie benchmarks en/of het verbeteren van hun eigen dienstverlening. Voor zover er (intellectuele) eigendomsrechten op deze geaggregeerde informatie ontstaan, zullen deze toekomen aan Starred.
 5. Het is Starred dan wel diens toeleveranciers toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Starred door middel van technische bescherming de programmatuur van Starred heeft beveiligd, is het Klant verboden deze beveiliging te verwijderen of omzeilen.
 6. Indien Klant de Dienst aanpast met eigen tekens en/of teksten waar Intellectuele Eigendomsrechten van de Klant op rusten, zal Starred deze slechts gebruiken voor het beoogde doel.
 7. Indien Klant informatie stuurt naar Starred, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Klant Starred een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Klant nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

9. Ondersteuning

 1. Starred zal zich inspannen ondersteuning te leveren bij levering van de Dienst in de vorm van telefonische support of hulp op afstand die naar het oordeel van Starred ondersteunend zijn en snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Starred zal zich inspannen om adequaat en binnen een redelijke termijn te reageren.
 2. De mate van ondersteuning is afhankelijk van de gekozen dienstverlening. Klant wordt bij de afname van het betreffende dienstenpakket via de Website gewezen op de mate van ondersteuning.
 3. In aanvulling op de in lid 1 genoemde ondersteuning is Starred bereid zekere andere werkzaamheden te verrichten ten behoeve van Klant. Op verzoek van Klant zal Starred een offerte opstellen voor de betreffende werkzaamheden. Voor zover mogelijk zal Starred voorafgaand aan de werkzaamheden de kosten van de ondersteuning aan Klant schriftelijk bekend maken.

10. Persoonsgegevens en beveiliging

 1. De door Starred te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Dienst, vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij volgens de terminologie van die wet Klant als “verantwoordelijke” geldt en Starred als de “verwerker”.
 2. Een Verwerkersovereenkomst waarin aanvullende waarborgen zijn opgenomen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en is opgenomen in Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden.

11. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Starred is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat de verzekering van Starred zal uitkeren. Indien de verzekering niet overgaat tot uitkering zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat Klant voor het gebruik van de Dienst heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan de schadevoortbrengende gebeurtenis (exclusief BTW), waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 10.000,- (exclusief BTW). Onder directe schade wordt verstaan:
  1.a- redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft moeten maken om Starred ertoe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  1.b- redelijke en aantoonbare kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
  1.c- redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 2. Aansprakelijkheid van Starred voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van Starred.
 4. De aansprakelijkheid van Starred wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Starred onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Starred ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Starred in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant de schade uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking schriftelijk bij Starred meldt.
 6. De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. In dit deel van de wet wordt het leerstuk van ontbinding uitgewerkt. Ontbinding van de Overeenkomst is expliciet uitgesloten.
 7. De Klant vrijwaart Starred voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

12. Overmacht

 1. Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming teniet doet.
 2. Onder overmacht wordt mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, internet, een (d)dos aanval, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, en wanprestaties van leveranciers van wie Starred in de uitvoering van een Overeenkomst afhankelijk is, alsook andere gebeurtenissen waardoor Starred buiten zijn macht redelijkerwijs niet in staat is tot levering van de Dienst.
 3. Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan dertig (30) dagen belet, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

13. Wijziging voorwaarden

 1. Starred behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Starred en per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden welke niet van ondergeschikt belang is, niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

14. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals aangegeven in de Overeenkomst en wordt automatisch verlengd voor de volgende periode, tenzij anders aangegeven in de Overeenkomst. Indien geen termijn is aangegeven wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd. In geval van een proefperiode, loopt de Overeenkomst voor de termijn van deze proefperiode.
 2. De Overeenkomst kan door een Partij, zonder opgave van redenen en motivering worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand voor de afloop van de termijn.
 3. Starred mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
  3.a- the Client is declared to be in liquidation;
  3.b-the Client is granted a moratorium on payment(s) (provisional or not);
  3.c-the Client’s operations are discontinued or wound up;
  3.d-the Client can no longer be considered capable of meeting the obligations arising from or pursuant this Contract;
 4. Indien Starred de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
 5. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Starred op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is Starred nooit gehouden tot restitutie van de reeds ontvangen betalingen van Klant, dan wel gehouden tot vergoeding tot enige schadevergoeding.
 6. Indien Klant in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, is Starred gerechtigd om de toegang tot de Dienst te blokkeren en de Overeenkomst op te schorten.
 7. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging, worden alle voor Klant opgeslagen gegevens tot dertig (30) dagen na de beëindiging beschikbaar gehouden, zodat Klant de gegevens zelf kan downloaden via het Account. Na deze termijn worden alle gegevens van Klant gewist, ongeacht of Klant deze heeft gedownload of niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Klant kan op elk moment via het Account de gegevens downloaden die Klant opslaat of verwerkt via de Dienst. Starred is niet gehouden om Klant uit eigen beweging de gegevens of een andere vorm van backup ter beschikking te stellen.
 9. The Client can download the data stored by the Client or processed via the Service at any time via the Account. Starred is not obliged to make the data or another form of backup available to the Client of its own initiative.

15. Slotbepaling

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 3. Starred is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die Starred of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 4. De door Starred ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de Klant.
 5. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.
 6. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot hetzelfde strekt als de oude bepaling.
 7. De toepasselijkheid van de informatieplichten in artikel 6:227b lid 1 en 6:227c BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

BIJLAGE 1 – VERWERKERSOVEREENKOMST

25 May 2018

Deze Verwerkersovereenkomst is een bijlage bij de Overeenkomst tussen Klant en Starred en beschrijft de afspraken ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Alle definities zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden van Starred hebben in deze Verwerkersovereenkomst zowel in enkelvoud als in meervoud dezelfde betekenis.

In aanmerking nemende dat:

 • Klant de beschikking heeft over persoonsgegevens van diverse betrokkenen;
 • Waar in deze overeenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee persoonsgegevens in de zin van artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) bedoeld worden;
 • Klant bepaalde vormen van verwerking wil laten verrichten door Starred ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst;
 • Waarvoor Klant de doeleinden heeft en middelen aanwijst en waarvoor de hierin genoemde voorwaarden gelden;
 • Starred hiertoe bereid is en tevens bereid is verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de AVG na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
 • Klant aangemerkt kan worden als verantwoordelijke in de zin van artikel 4 van de AVG;
 • Starred aangemerkt kan worden als verwerker in de zin van artikel 4 van de AVG;
 • Partijen hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze verwerkersovereenkomst (hierna: “Verwerkersovereenkomst”).

zijn partijen als volgt overeengekomen:

1. Doeleinden van verwerking

 1. Starred verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Klant persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Overeenkomst, de uitvoering van de Dienst, de doeleinden die daarmee samenhangen en die doeleinden die met nadere instemming worden bepaald. Klant bepaalt zelf welke (soorten) persoonsgegevens hij door Starred laat verwerken en op welke (categorieën) betrokkenen deze persoonsgegevens betrekking hebben; Starred heeft hierop geen invloed.
 2. Starred zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Klant is vastgesteld en zoals is omschreven in lid 3. Klant zal Starred op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst en/of Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
 3. Starred mag de persoonsgegevens in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Klant anonimiseren. Starred mag de geanonimiseerde gegevens gebruiken voor statistische- en/of kwaliteitsdoeleinden, alsmede het doen van statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening. Tevens mag Starred de geanonimiseerde gegevens voor eigen doeleinden gebruiken.
 4. De in opdracht van Klant te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Klant en/of de betreffende betrokkenen.
 5. Klant staat ervoor in dat alle op Klant rustende verplichtingen uit de AVG worden nageleefd bij de verwerking van persoonsgegevens. Klant vrijwaart Starred tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist door Klant naleven van de AVG.

2. Verplichtingen Starred

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Starred zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de AVG.
 2. Starred zal Klant, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst, de AVG.
 3. De verplichtingen van Starred die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Starred, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

3. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Starred mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Klant geeft Starred daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
 2. Starred zal Klant, indien hij daarom expliciet verzoekt, melden in welk land of landen de persoonsgegevens worden verwerkt.
 3. Klant heeft het recht om bij gegronde redenen bezwaar te maken tegen gegevensverwerkingen buiten de Europese Unie. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

4. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen worden langs volledig geautomatiseerde weg onder controle van Starred uitgevoerd.
 2. Starred is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Starred zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Starred uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

5. Inschakeling van derden of onderaannemers

 1. Klant geeft Starred toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van deze Verwerkersovereenkomst gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.  Klant heeft het recht om bij gegronde redenen bezwaar te maken tegen door Starred ingeschakelde derden. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om tot een gezamenlijke oplossing te komen.
 2. Starred zal Klant via de Website een lijst aanleveren met ingeschakelde derden. Indien de door Starred ingeschakelde derden veranderen, dan zal Starred de lijst op de Website updaten en Klant daarvan op de hoogte stellen. Indien Klant het niet eens is met een ingeschakelde derde, dan zullen Partijen in goed overleg op zoek gaan naar een oplossing.
 3. Starred zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Klant en Starred is overeengekomen.

6. Beveiliging

 1. Starred zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Teneinde Klant inzicht te verschaffen in de door Starred getroffen beveiligingsmaatregelen, wordt inzage in het beveiligingsbeleid verschaft. Het beveiligingsbeleid is te raadplegen via http://strdlive.qreateit.nl/security.pdf.
 3. Starred staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een, in deze Verwerkersovereenkomst uitdrukkelijk omschreven, beveiligingsmaatregel ontbreekt, zal Starred zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Klant stelt enkel persoonsgegevens aan Starred ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.

7. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, in de zin van artikel 34 van de AVG) zal Starred de Klant daar zo spoedig mogelijk over informeren, in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur nadat het lek bekend is geworden bij Starred. Klant beoordeelt of zij de toezichthouder en/of de betrokkene(n) zal informeren of niet. Klant is verantwoordelijk voor het voldoen aan eventuele wettelijke meldplichten.
 2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede de volgende informatie voor
  • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
  • contactgegevens voor de opvolging van de melding;
  • wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken.
 3. Indien Starred op het moment van de melding nog niet over alle bovenstaande informatie beschikt, zal Starred de ontbrekende informatie zo spoedig mogelijk na sturen.

8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene bij Starred een verzoek indient tot uitoefening van enig wettelijk recht, zal Starred het verzoek doorsturen aan Klant, en zal Klant het verzoek verder afhandelen. Starred mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Indien blijkt dat Klant hulp nodig heeft van Starred voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Starred, indien Klant dit verlangt, medewerking verlenen.
 2. Starred mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan Klant.

9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Starred van Klant ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

10. Controle en audit

 1. Klant heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke geregistreerde EDP auditor die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de verplichtingen omtrent beveiliging (art. 6) en het melden van datalekken (art. 7) van deze Verwerkersovereenkomst.
 2. Deze audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet en gegrond vermoeden van misbruik van persoonsgegevens, en pas nadat Klant de bij Starred aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Klant geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Starred aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van de verplichtingen omtrent beveiliging (art. 6) en het melden van datalekken (art. 7) van deze Verwerkersovereenkomst.
 3. Starred zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn ter beschikking stellen, waarbij een termijn van maximaal twee (2) weken redelijk is.
 4. De audits zullen minimaal twee (2) weken van tevoren aangekondigd worden, zodat Partijen zich gedegen kunnen voorbereiden.
 5. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
 6. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.

11. Duur en beëindiging

 1. De Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking
 2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Hierbij hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Beëindiging van de Overeenkomst doet echter deze Verwerkersovereenkomst op hetzelfde moment eindigen.
 3. De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
 4. Deze Verwerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Overeenkomst.
 5. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Starred alle voor Klant opgeslagen persoonsgegevens tot dertig (30) dagen na de beëindiging beschikbaar houden, zodat Klant de persoonsgegevens zelf kan downloaden via het Account. Na deze termijn worden alle persoonsgegevens van Klant gewist, ongeacht of Klant deze heeft gedownload of niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

12. Overige bepalingen

 1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
 3. Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen Partijen meewerken deze Verwerkersovereenkomst aan te passen teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.
 4. Logs en gedane metingen door Starred geleden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.