Privacyverklaring

25 mei, 2018

Via de website www.starred.com en de feedback-applicatie van Starred B.V. (hierna: Starred) worden privacygevoelige informatie oftewel persoonsgegevens verwerkt. Starred doet dit in opdracht van haar klanten en voor eigen doeleinden. Starred acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken, maar niet met terugwerkende kracht;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Starred treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via www.starred.comworden verwerkt en als verwerker voor de persoonsgegevens die worden verzameld in opdracht van haar klanten via de Starred feedback-applicatie. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen gebruik maken van de volgende gegevens voor de doelen die in deze privacyverklaring worden genoemd:

 • NAW-gegevens
 • factuuradres
 • emailadres
 • betalingsgegevens
 • profielfoto
 • de paden waarlangs je door de dienst navigeert
 • statistieken over hoe je de dienst gebruikt

De rechtsgronden waarop Starred jouw persoonsgegevens verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke zijn uitvoering van een overeenkomst en toestemming. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt bij het aanvaarden van ons aanbod om de service te gebruiken, en wanneer je op ‘akkoord’ klikt voor het plaatsen van cookies.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten. Jouw emailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees als je je aangemeld hebt voor onze dienst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij verzamelen voor dit doel alleen je emailadres. Wij kunnen contact met je opnemen voor commerciële doeleinden per email. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Account

Om gebruik te maken van onze dienst moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit, of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Starred feedback-applicatie kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren ondersteunende diensten en zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

 • jouw NAW-gegevens
 • jouw emailadres
 • de paden waarlangs je door de dienst navigeert
 • statistieken over hoe je de dienst gebruikt

Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Zij zijn echter Privacy Shield gecertificeerd of voldoen op andere wijze aan de van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot doorgifte aan derde landen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om het risico van misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De door jou verstrekte persoonsgegevens in het account worden opgeslagen totdat jij jouw account stopzet of verwijdert, behalve die gegevens die op grond van een wettelijke plicht langer moeten worden bewaard. Denk hierbij aan het bewaren van betaalgegevens ten behoeve van de Belastingdienst.

Persoonsgegevens die jij zelf aan ons stuurt via contactformulieren of emails worden bewaard zolang als nodig is om de gevraagde communicatie af te handelen.

Sollicitaties

Wanneer je solliciteert voor een functie bij Starred worden de door jou verstrekte persoonsgegevens zolang door Starred bewaard als nodig is voor het volledig afronden van een sollicitatieprocedure. Daarna worden je persoonsgegevens alleen langer bewaard als je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uitoefenen van jouw rechten

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in, of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Je kunt ook een verzoek bij ons indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Verder is het mogelijk om bezwaar te maken tegen een bepaalde vorm van verwerking, zoals profilering.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen wij een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Heb je een vraag of een klacht over hoe we met jouw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag van je. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Starred B.V.

Singel 542

1017 AZ  Amsterdam

legal@starred.com