Deze Bewerkersovereenkomst is een bijlage bij de Overeenkomst tussen Klant en Starred en beschrijft de afspraken ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens. Alle definities zoals omschreven in de algemene voorwaarden van Starred (“Algemene Voorwaarden”) hebben in deze Bewerkersovereenkomst zowel in enkelvoud als in meervoud dezelfde betekenis.

in aanmerking nemende dat

zijn partijen als volgt overeengekomen

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

 1. Starred verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdracht van Klant persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Overeenkomst en de uitvoering van de Dienst.
 2. Starred zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Klant is vastgesteld en zoals is omschreven in lid 3. Klant zal Starred op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst zijn genoemd.
 3. Starred mag de persoonsgegevens gebruiken voor statistische- en/of kwaliteitsdoeleinden en mede het doen van statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening. Tevens mag Starred de gegevens in geaggregeerde, niet herleidbare, vorm voor eigen doeleinden gebruiken.
 4. De in opdracht van Klant te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Klant en/of de betreffende betrokkenen.
 5. Klant staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de Wbp valt, of wanneer dit niet het geval is een melding bij het Autoriteit Persoonsgegevens plaats heeft gevonden. Indien van toepassing draagt Klant er zorg voor dat zij voldoet aan plaatselijke (privacy-) wetgeving. Klant vrijwaart Starred tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht.

Artikel 2. Verplichtingen Bewerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Starred zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wbp.
 2. Starred zal Klant, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bewerkersovereenkomst.
 3. De verplichtingen van de Starred die uit deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Starred, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Starred mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden, tenzij passende maatregelen zijn genomen.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen worden langs volledig geautomatiseerde weg onder controle van Starred uitgevoerd.
 2. Starred is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bewerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Klant en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Klant. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door Klant aan Starred zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Starred uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Bewerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Starred mag in het kader van de Overeenkomst gebruik maken van een derde partij, zonder voorafgaande toestemming van Klant.
 2. Starred zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Klant en Starred is overeengekomen. Starred staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden. Klant heeft het recht de mogelijk hierbij betrokken overeenkomsten in te zien.
 3. Starred zal Klant, indien zij dat expliciet verzoekt, steeds opgave doen van de derden die zij inschakelt bij de uitvoering van onderhavige Overeenkomst.

Artikel 6. Beveiliging

 1. Starred zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Starred staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Bewerkersovereenkomst ontbreekt, zal Starred zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, redelijk is.
 3. Klant stelt enkel persoonsgegevens aan Starred ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen, voor zover dat in de macht van Klant ligt.

Artikel 7. Meldplicht

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zal Starred de Klant daarover informeren. De Klant beoordeelt of zij de betrokkene(n) zal informeren of niet, en staat voor die keuze in.
 2. Een melding moet alleen bij relevante gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, richt aan Starred, zal Starred het verzoek doorsturen aan Klant, en zal Klant het verzoek verder afhandelen. Starred mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Starred van Klant ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bewerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Bewerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Duur en beëindiging

 1. Deze Bewerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.
 2. Deze Bewerkersovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. Hierbij hoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. Beëindiging van de Overeenkomst doet echter deze Bewerkersovereenkomst op hetzelfde moment eindigen.
 3. Zodra de Bewerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Starred alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen. Starred is gerechtigd hier kosten voor in rekening te brengen.
 4. Deze bewerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Overeenkomst.
 5. Logs en gedane metingen door Starred gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.