Via Starred B.V. worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Starred doet dit in opdracht van klanten en voor eigen doeleinden. Starred acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) stelt. Starred treedt op als bewerker en als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1536234. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen gebruik maken van de volgende gegevens:

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geĆÆnteresseerden willen informeren over onze diensten. Uw emailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij verzamelen voor dit doel alleen uw emailadres. Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciĆ«le doeleinden per email. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Account

Om gebruik te maken van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren ondersteunende diensten en zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Zij zijn echter safe harbor gecertificeerd of voldoen op andere wijze aan de van toepassing zijnde wetgeving.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Starred B.V. Nieuwe
Herengracht 47
1011 RN Amsterdam
020 2610990